FAQ

February 14th, 2018

Het prachtige van humusatie is dat er tot op heden geen vragen zijn waar we geen antwoord op kunnen vinden :

Vanwege het gebrek aan ruimte op onze begraafplaatsen,
worden de lichamen meestal meer dan een meter diep begraven. Op die diepte kunnen de micro-organismen die in staat zijn om op harmonische wijze onze menselijke resten te recycleren, niet overleven vanwege het gebrek aan lucht.
Het gevolg daarvan is dat een massale productie van cadaverine en putrescine samen met alle chemicaliën, verzameld in ons gedurende het leven, in het grondwater terecht komen.

http://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-environnement/article-normal-653061.html

Erger nog, volgens de grafdelvers die nieuwe plaatsen toewijzen, zijn er 30 of zelfs 50 jaar later , wanneer niemand het graf meer verzorgt, nog veel lichamen niet ontbonden .
Uit deze lichamen sijpelen allerlei chemicaliën die zich in ons hebben opgehoopt tijdens ons leven in de grond en zij vervuilen het grondwater en de waterlopen, namelijk: medicijnresten, pesticiden, nanodeeltjes, hormoonontregelaars, zware metalen, tandamalgamen, prothesen, pacemakers, …
Ze worden dan verzameld in 200 ossuaria en bedekt met ongebluste kalk …!?

Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 80%water en is dus zeer moeilijk door vuur te vernietigen. De verbranding moet gebeuren op meer dan 1000 graden C en dit gedurende ongeveer anderhalf uur!

Vernietiging door het vuur is , in het beste geval, toch onvolledig vermits botten en tanden overblijven , en bovendien wordt een hoge prijs aan fossiele energie betaald (bijna 200 liter olie-equivalent) . Daar komt het hout van de doodskist nog eens boven op.

Tijdens de crematie worden de kleding, het menselijk lichaam en de kist getransformeerd in vervuilende elementen , zoals koolstofdioxide (CO₂), zwaveldioxide (SO₂) en stikstofoxiden (NOx), die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect en de zure regen.Bovendien komen er dan nog bijzonder giftige stoffen vrij zoals dioxines, fijne deeltjes zware metalen (kwik, lood, cadmium) en fijn stof die bijdragen ​​tot de vorming van smog

http://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-environnement/article-normal-653061.html

We kunnen gerust spreken van een ecologische ramp , en er zijn dan ook veel gezondheidsproblemen rond de crematoria: de filters zijn zelden echt efficiënt en de verontreinigende stoffen die erin worden vastgehouden, komen tijdens het schoonmaken in de goot terecht.

 

Dit is des te ernstiger omdat de zuiveringsinstallaties deze stoffen niet kunnen elimineren … en ze dus uiteindelijk onvermijdelijk terecht komen in alles wat leeft in de rivieren en de zeeën.

Vergeet thanatopraxis (conserveringszorg die tot doel heeft het dode lichaam een schijn van leven te geven en het rottingsproces te vertragen). Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van pesticiden of biociden zoals formaldehyde en paraformaldehyde ,zeer giftige producten die de huid dehydrateren en verstevigen, en ook fungiciden, bactericiden, virucides. Het doodshoofd voor gevaar staat op bijna alle
producten die bedoeld zijn om te worden geïnjecteerd in plaats van de “lichaamsvloeistoffen”. Het zijn giftige stoffen die de ontbinding verhinderen en die ook giftig blijven. Bovendien worden de lichaamsvloeistoffen op hun buurt in de goot gegoten….

Zoveel mogelijk organen doneren die nog in goede staat zijn, metalen prothesen en vullingen verwijderen

Geen juwelen, kledingstukken, schoenen die moeilijk afbreekbaar zijn. Gebruik voor de overledene kledingstukken uit natuurlijke materialen (katoen, linnen) en vermijd petroleumderivaten

Geen doodskist van exotisch vernist hout. Kies een doodskist van niet behandeld inlands hout of van gerecycleerd karton of beter nog een gewone lijkwade

Geen grafkelder, sarcofaag of grafsteen (dikwijls uit China of Indië geïmporteerd)

De aarde doen herleven

Humusatie is niet onverenigbaar met het creëren van een “tuin voor herinnering”.
De stoffelijke resten van miljarden mensen vertegenwoordigen een biomassa waarvan de impact op het milieu verre van verwaarloosbaar is. Geen duurzaam beheer van het milieu zonder de juiste re-integratie van onze overblijfselen in de biosfeer.
Het is de opkomst van een nieuwe visie op leven en dood, in volledige overeenstemming met de wetten van de natuur en de tradities:
we “komen” van de aarde en aan het einde van ons aardse bestaan zullen we ernaar terugkeren om humus, levende aarde te maken. De Humusatie zal resulteren in de productie van +/- 1,5 m³ “super compost”, die zeer efficiënt is als bodembemesting

Stoppen met de aarde en de levende wezens te vergiftigen

Onze lichamen zitten steeds voller met medicijnresten, zware metalen, pesticiden, fungiciden, hormoon ontregelaars, nanodeeltjes, prothesen en andere. Alleen de zuiveringscapaciteit van een supercompost, op de juiste manier beheerd, kan een terugkeer naar de aarde garanderen, zonder milieubelasting, noch vervuiling door pathogene kiemen, voor de toekomstige generaties.

Alleen door te kiezen voor Humusatie, de enige begrafenispraktijk die 100% milieuvriendelijk is, kun je eindelijk stoppen met het vergiftigen van de levenden met je stoffelijk overschot, en uw algehele ecologische voetafdruk verminderen, in plaats van die aanzienlijk te verzwaren door een traditionele begrafenis!
Het is redelijk om aan te nemen dat de Humusatie de ecologische voetafdruk van de overledene met minstens 5% zal verminderen, in tegenstelling tot de huidige praktijken die de voetafdruk met minimum 5 tot 10% verhogen. Wanneer de wet het toelaat, zullen degenen die voor deze manier van begraven kiezen, hun voetafdruk met minstens 10 tot 15% verminderen!

Zich opnieuw verbinden met de intelligentie van de natuur

Onder het mom van hygiëne en prestaties, maar vooral om ons aan te zetten tot kopen, zijn we te veel het veerkrachtige en autonome bosmodel vergeten.
Wij moeten dringend aan de oppervlakkige lagen van de Aarde de resten teruggeven van wat we gekregen hebben (schillen, overgebleven maaltijden, dierlijke en menselijke afvalstoffen, huisdieren, …).
Om dit goed te doen, is het essentieel om de tijd te nemen om de kunst van een goede compostering te begrijpen. Dit zal ons veel meer brengen dan we ons kunnen voorstellen: de (her) verbinding met ons overlevingsinstinct.

Bestaande ietwat zonderlinge initiatieven tonen aan dat het idee om onze lichamen te recycleren in volle opgang is.

Het paddestoelenkostuum

Dit is een krachtige provocatie van de kunstenaar Jae Rhim Lee. Kunnen we ons lichaam inzetten voor een schonere, groenere planeet, zelfs na de dood? Dit is mogelijk dankzij een speciaal grafkostuum bezaaid met paddenstoelen die vervuiling vernietigen. Misschien de eigenaardigste TED conferentie de u ooit zag….maar ook de enige die de publieke aandacht heeft gevestigd op het gevaar van de giftige chemische moleculen die zich in ons lichaam hebben opgehoopt!
Zie: www.ted.com/talks/jae_rhim_lee

De oplossing die zij biedt is helaas erg moeilijk te realiseren. Aangezien ze rekent op mensen om schimmels te “ontwikkelen” die in staat zijn moleculen vernietigen waarvan de diversiteit constant toeneemt. Bovendien worden de lichamen nog steeds begraven en geen paddenstoel kan echt overleven bij afwezigheid van lucht.
In de hoogwaardige compost, aanbevolen voor humusatie, daarentegen bevinden zich ontelbare micro-organismen, bacteriën, schimmels, … vanuit alle fauna van de bodem. Deze organismen zullen het vernietigingswerk perfect doen, heel natuurlijk, tegen zeer lage kosten en zonder de minste uitgaven van fossiele energie!

De urn

Biologisch afbreekbare “urnen” zouden misschien nog beter geschikt zijn om de “supercompost” te vervoeren met de zaden gekozen voor de individuele herdenkingsruimte.
Voorlopig is dit slechts een groenere versie van de klassieke verbranding! Als de boom groeit, is dat niet dankzij de as van menselijke resten, maar ondanks hen …

Het ei

De capsules concept Capsula mundi
www.capsulamundi.it/en/
Behalve dat het technisch onmogelijk is de overledenen in een fœtus houding te leggen, kan men zich de vraag stellen of een plastieken afbreekbaar ei nuttig kan zijn? Het antwoord is neen. Het is weer een groene versie van de klassieke begrafenis. En opnieuw, als de boom groeit, is het niet dankzij de menselijke resten maar ondanks hen.

En toch zijn deze initiatieven van belang

Hoe onrealistisch deze initiatieven ook zijn, ze wekken meer en meer belangstelling. Dit is het bewijs dat er steeds meer mensen het verlangen koesteren om na hun dood een boom te laten groeien en/of niet meer te vervuilen.

We hebben al meer dan 25 deskundigen verzameld die, gezien hun lange ervaring in het composteren van organische stoffen van alle soorten, formeel hebben verklaard dat het aanbevolen proces voor Humusatie (de omzetting van dode lichamen in een gezonde en vruchtbare humus in een tijdsbestek van 12 maanden) inderdaad werkt. Volgens hen zou humusatie, mede dank zij de temperatuurstijging en de gecombineerde actie van alle micro-organismen in het lichaam en de oppervlakkige lagen van de aarde, een werkelijke bescherming van het milieu garanderen, alle risico’s met betrekking tot de volksgezondheid buitensluiten, en zelfs helpen de klimaatverandering tegen te gaan.
Ons concept zal alleen worden uitgevoerd door degelijk erkende humusatieverantwoordelijken zodat deze echte terugkeer naar de aarde, in een veilig
“ Tuinbos van de Metamorfose”, ook gebeurt met respect voor de overledenen en hun families.

Bovendien zullen dankzij de hoeveelheid met water doordrenkte lignine ,die elke geur van ontbinding blokkeert, aaseters niet worden aangetrokken en dank zij het gewicht aan verhakselde materie is er geen risico op “blootgelegde” lijken door stormen of stortbuien …

Kijk op de pagina compost-comité voor de lijst van het Comité van deskundigen.

Ter ondersteuning verwijzen we naar de Canadese wetgeving. De ministeries van Landbouw en Gezondheid van Canada bevelen deze methode van composteren uitdrukkelijk aan voor hun vee (sinds 2010) en varkens (sinds 2006) zelfs als ze ziek zijn, eerder van gelijk welke andere karkarsopruiming
Zie hun technische Fiche Composteren van runderen op de boerderij
In de VS composteren sommige wegenonderhoudsdiensten wegafdelingen dode dieren die zijn geraakt door voertuigen

Na de legalisatie van de Humusatie zal onze Stichting een locatie moeten kiezen om het eerste “Tuinbos van de Metamorfose” op te richten: een plaats waar de terugkeer van de overledene naar de aarde eenvoudigweg zal worden versneld (+/- 12 maanden) ) en dit vooral op een volledig veilige manier, zowel voor de volksgezondheid als voor de bescherming van het milieu.
Eén « Tuinbos » per provincie, net zoals voor crematoria, zou uiteindelijk ideaal zijn…
In het 100% ecologische gebouw zullen zalen voor een laatste eerbetoon ter beschikking van de familie gesteld worden (ze zullen ook beschikbaar zijn voor degenen die geen religieuze diensten willen)
Het te voorziene budget zou wel 5 tot 10 keer kleiner zijn!

Enkele pistes
-In Dinant beschikt de Stichting over een geschikt terrein.
De schepen voor Stedenbouw en milieu Thierry Bodlet is erg te vinden voor het concept.
-In Louvain-la-Neuve bood de schepen Cédric du Monceau, ook sterk overtuigd van het project, ons een plaats aan links van het Blocry kerkhof (aanvankelijk voorzien voor de uitbreiding van het kerkhof) . Deze plaats grenst aan een bos aan de achterkant en is dus zeer geschikt voor een herdenkingsruimte. In Namen, waar we de steun hebben van Schepen Luc Gennart, kunnen we eventueel beschikken over een reeds gedeeltelijk aangelegd terrein (ex-islamitische slachthuis en aanvankelijk voorzien voor een nieuw kerkhof), dat eveneens grenst aan een bos op de grens met Temploux.
-In Chaumont-Gistoux zijn verscheiden Schepenen en ook de Voorzitster van het OCMW te vinden voor de installatie van een «Tuinbos van de metamorfose» op een terrein dat nog in onderhandeling is.

In het eerste Tuinbos van de Metamorfose zal het Vormingscentrum van de toekomstige officieel erkende « Humusatie verantwoordelijken » opgericht worden. Zij zullen de enige bij wet gemachtigde personen zijn om dit vernieuwende proces uit te voeren.
We wensen er de nadruk op te leggen dat dit vernieuwende concept talrijke en uiterst lonende banen zal opleveren, die in wezen niet verplaatst kunnen worden en die minder pijnlijk zijn dan die van grafdelver, een beroep dat vooral “onmenselijk” is wanneer de “resten” moeten opgegraven worden om de plaats opnieuw te kunnen toewijzen wanneer niemand de graven onderhoudt.

Inderdaad humusatie is te verenigen met donatie van organen na de dood.

We moeten echter niet vergeten dat deze nieuwe manier van begraven op zich al een schenking is, namelijk aan de micro-fauna van de bodem. Hierbij worden alle organen geschonken, ook als ze niet in perfecte staat zijn en de slaagkans is 100% zonder enig risico van afwijzing, een schenking die de aarde op dit ogenblik erg nodig heeft om te regeneren.

Bij schenking van het lichaam aan de wetenschap echter, wordt het met fenol of formaldehyde behandeld en van alle vloeistoffen ontdaan, wat verre van onschadelijk is voor het milieu.

De humusatie van een lichaam dat op deze manier werd behandeld, zal, enkele maanden na de dood, waarschijnlijk veel minder gunstig blijken te zijn voor de oppervlakkige lagen van de aarde … maar nog steeds veel beter dan begraven en cremeren!

Voor de humusatie: de voorbereiding

Na het verwijderen van de kleding, de sieraden, zal de overledene gewikkeld worden in een lijkwade gemaakt van een mooie biologisch afbreekbare stof. Het lichaam zal wordt dan geïnstalleerd op een soort roestvrijstalen draagbaar met een mooi aanpasbaar deksel, beide herbruikbaar.
We zullen ervoor zorgen dat de bloemen ter ere van de overledenen levende bloemen zijn en geen niet-biologisch afbreekbare objecten bevatten.
Deze bloemen zullen de overledene eigenlijk vergezellen op zijn pad naar nieuwe levens …
Op de « Humusatie » plaats in het Tuin-bos van de Matamorfose (een terrein dat enkel bestemd is voor Humusatie en als herinneringsbos) kan de familie een plaats van ongeveer 6 vierkante meter reserveren voor de duur van één jaar.
De resten worden geplaatst op een zacht bed van +/- 20 cm dik, gemaakt van een mengeling van gesnoeid hout en gemalen bruinkool, sterk geïmpregneerd met regenwater met een compoststarter.

Na het laatste afscheid zullen de naar behoren gecertificeerde Humusatie-verantwoordelijken nog ongeveer 2 kubieke meter van dit verbeterde mengsel gebruiken om het lichaam van de overledene te bedekken.
Ze zullen dan de stapel aanpassen om er een soort “levend monument” van te maken dat ze bedekken met een laag gemaakt van stro, gemalen dode bladeren, eventueel vermengd met gemaaid en gedroogd gras. Deze laag is nodig om het lichaam warm te houden.

Een gedenkplaat van hout, of plaatselijk gesteente, met de naam, geboortedatum en de datum van overlijden zal worden opgericht. Hier kunnen de familie en de vrienden de overledene komen gedenken gedurende een jaar.

Tijdens de Humusatie

Na +/- 3 maanden rijping, wanneer dit “monument” sterk in omvang is afgenomen, zal het vlees al zijn verteerd door ontelbare micro-organismen en bodembacteriën en omgezet in potgrond. Dan zullen de Humusatoren in staat zijn om metalen prothesen en (of) niet-biologisch afbreekbare materialen te verwijderen om bodemverontreiniging te voorkomen. Daarna kunnen ze de botten rijk aan fosfor en calcium en ondertussen brokkelig geworden, gemakkelijk schoonmaken en verpulveren. Hieraan worden klei en biologisch-dynamische preparaten toegevoegd en het vochtgehalte wordt aangepast. Met dit mengsel wordt het monument weer opgebouwd.
Aangezien de eiwitten van het vlees opgenomen worden door de natuurlijke polymeren van de cellulose uit het plantaardig materiaal en alzo humus vormen.

Na de Humusatie

12 maanden later, als de familieleden dat wensen, kunnen ze een emmer van deze “supercompost”, geurendeals bosgrond vullen. Deze emmer zal een groei versnellend substraat bevatten met jonge loten van een kastanje, walnoot, e.a. om een herinneringsplek duurzaam te bemesten die zich in de ruimte van de “Herinnering” van het Tuin-Bos van de Metamorfose bevindt of zelfs op een eigen terrein van de familie.
Dit kan aanleiding zijn (of niet) voor een feest om de volledige en juiste re-integratie in alle cycli van het leven op aarde te vieren.

Er zal dus ongeveer 1,5 m³ “supercompost” overblijven die door ervaren humusatoren zal worden gebruikt om de door menselijke uitbuiting meest misbruikte bodems in de buurt van het tuinbos van metamorfose te regeneren: akkerland, industriële braakliggende terreinen, baggerspecie, … zodat daar bomen kunnen geplant worden die een deel van de overtollige CO2 die verantwoordelijk is voor klimaatverandering permanent zullen herstellen.

Met de besparingen op de kist, de grafsteen en de kosten van concessie en balseming kan het gezin een budget opzij leggen om bijvoorbeeld voldoende bomen te planten in Madagaskar of aan de grens van de woestijn, en zo in 20 jaar tijd de totaliteit van de CO²-uitstoot van de overledene te herstellen.


illustratie Luc Schuiten

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan men heel goed dierlijke materialen composteren.

Als we dit niet doen, is het om het risico te vermijden dat deze dierlijke materialen enkele ongewenste dieren aantrekken, wat mogelijk is als de compost slecht is samengesteld.

Het is daarom verkeerd om te geloven dat dierlijke materie niet uiteenvalt en dat dode dieren in de natuur moeten worden opgegeten door aaseters om te verdwijnen.

Wat zou er immers in dit geval gebeuren met de lijken van

de aaseters zelf?

De microfauna van de bodem en hun microflora in de darmen combineren sinds altijd hun krachten om terug te brengen naar de aarde.

Humusatie elimineert volledig het risico van het aantrekken van roofdieren:

een hoop verhakstelt materiaal rondom het lichaam zorgt voor een sterke temperatuurstijging die verspreiding van geur tijdens de ontbindingsfase van het lichaam voorkomt

de humusvorming gebeurt op een omheind terrein dat beveiligd is door een permanente bewaking bestaande uit de verantwoordelijken van de humusatie.

Madagascar herbebossen

Met al het geld dat is bespaard op het gebruikelijke begrafenisbudget, heeft elk gezin, als de overledene dit wenst, het budget om de ecologische voetafdruk van hun hele leven volledig te compenseren.
Bijvoorbeeld door tuinen en bossen waarin eetbare producten geteeld worden, te financieren die grenzen aan woestijngebieden om hun expansie te stoppen en te beginnen met het herstel van vruchtbaar land in de woestijn. Hierdoor kunnen autochtonen werk vinden in hun eigen land door lokaal voedsel van hoge kwaliteit te produceren.
We hebben al een overeenkomst met de NGO “Graine de vie” (project goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting). Deze vereniging wil de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen compenseren door bomen te planten in ontwikkelingslanden.

Weet eveneens dat de geïnvesteerde bedragen grotendeels aftrekbaar zijn van de successierechten.

Hier is een uittreksel van hun website dat de integrale compensatie van de ecologische voetafdruk van een persoon beschrijft

. “Aangezien de gemiddelde levensduur van een Europeaan 76 jaar is, is de gemiddelde ecologische voetafdruk van ons leven ongeveer 1.000 ton CO².
Aangezien de gemiddelde levenscyclus van een boom 20 jaar is en elke boom die op Madagaskar wordt geplant jaarlijks minstens 5 kilogram CO² opvangt, moeten we allemaal beginnen met het planten van ongeveer 9.000 bomen om de CO² op te vangen die door ons bestaan wordt gegenereerd.
De gemiddelde kosten van een boom geplant door ‘Seed of Life’ is 25 cent. Dus met een som van 2.250 euro kan iedereen aan de aarde de rijkdom teruggeven die zij ons gedurende ons hele leven ter beschikking stelt.

De prijs van de Humusatie zal alleen worden vastgesteld als alle wettelijke vereisten van de “autoriteiten” aan ons zullen worden medegedeeld.
Het is waarschijnlijk iets duurder dan begrafenis en crematie omdat er iets meer arbeid is. Aan de andere kant zal men zeker de kosten van opgraving van het lichaam vermijden wanneer niemand het graf van de overledene nog bezoekt

Een herbruikbare kist huren in plaats van een zeer dure aankoop
van een grafmonument is niet nodig. Gewoon een grafzuil, gemaakt van hout of lokale steen, om de plaats van de boom in de herdenkingsruimte aan te duiden.
Slechts 1 jaar huurruimte van 3 m² in plaats van een concessievergoeding van min. 10 jaar of veel meer.
Weinig kosten voor balseming (geen thanatopraxy, slechts een “make-up” van het gezicht)
Vrijwel geen kosten voor het onderhoud van de herdenkingsruimte
Met alle besparingen op de meeste begrafeniskosten, zal het gezin hoogstwaarschijnlijk het budget hebben om, indien nodig, de aanplant van een voldoende aantal bomen te financieren, in Madagaskar of aan de rand van de woestijn, die in staat zijn om in 20 jaar, de volledige CO²-uitstoot van de overledene te herstellen. Alles in hetzelfde globale budget als voor de huidige praktijken!.

Een begrafenis kan klassiek of creatief zijn, of traditionele religieuze elementen combineren
en die van een individuele spiritualiteit. De persoon die voor humusatie gekozen heeft kan zijn ritueel alleen hebben uitgedacht of in dialoog met iemand anders (van ons team of van de familie, of andere referentiepersonen), of –kan gekozen hebben het over te laten aan zijn familie.

Alles is mogelijk, afhankelijk van wat belangrijk voor u is voor dit feest van terugkeer naar de hemel en terugkeer naar de aarde. Het ritueel kan uiterst eenvoudig, zeer creatief of symbolisch zijn, het is volledig open en geeft aan iedereen volledige vrijheid van ontwerp.

Na een jaar, tijdspanne waarin het lichaam het humusatieproces heeft doorgaan, kan een nieuw ritueel worden georganiseerd om het lichaam te verenigen met de moederaarde, en misschien ook voor de ziel die zich bij de eenheid van de Geest heeft gevoegd.

Onderteken de petitie, volg ons op Facebook en praat vooral met al uw kennissen om hen aan te moedigen hetzelfde te doen.


Het ligt in onze macht om aan politici te bewijzen dat we heel talrijk zijn om, wanneer onze tijd is aangebroken, voor Humusatie te kiezen in plaats van begrafenis of crematie.

Deel dit mooi idee met al je contacten!
Hoe meer handtekeningen, hoe sneller de wet zal veranderen en toelaten dat de eerste lichamen eindelijk gehumuseerd kunnen worden.

U kunt deze petitie ook via een papieren document laten tekenen voor de degenen onder uw contacten die geen internet hebben.
Klik hier om het document te downloaden en verzendt het ingevuld naar het onderstaand adres.

Informeer uw lokale verkozenen van uw laatste wil.
Van zodra iemand overtuigd is dat Humusatie hem beter past dan begraven of verbranden, ongeacht zijn leeftijd of zijn gezondheidstoestand, kan hij per mail of per brief het Gemeente College en de Burgemeester hiervan op de hoogte brengen.
Zelfs indien de wet Humusatie nog niet bestaat, kunnen we druk uitoefenen op onze verkozenen, door hen te vragen degenen te willen helpen die gekozen hebben voor Humusatie.
Klik hier omde “Akte van Laatste Wilsbeschikking”  te downloaden.
Vul het digitaal in en kopieer het pdf document het op uw PC, druk het af en zend één deel naar de Gemeente diensten en het andere deel naar:
info@humusatie.be of per post naar het adres onderaan dit document, om ons te informeren.

Het zijn de bestuurscolleges die wetswijzigingen kunnen bevorderen. Ze worden ook geconfronteerd met de problemen van de kerkhoven en de pollutie rondom de crematoria.
In naam van de komende generaties van onze kinderen en kleinkinderen…BEDANKT!

Mocht er nu toch nog een vraag zijn .. contacteer ons gerust.